EN BG

Общи Условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ  НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН te-light.bg

 

Преди да използвате този уеб сайт, прочетете внимателно настоящите Условия. Като влизате и използвате уеб сайта, Вие се съгласявате с тези Условия и ги приемате безусловно без ограничения.

Ако не приемате Условията, не използвайте този уеб сайт.

Този документ съдържа Условията, според които Максиам ЕООД предоставя услуги на своите потребители чрез електронния магазин te-light.bg

Тези условия са задължителни за всички потребители. Потребителят се информира и изразява съгласие за тях преди покупка на стоки от онлайн магазина. Като приемат тези Условия, потребителите дават изрично съгласие за сключването на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 

По смисъла на Закона за защита на потребителите договор от разстояние е всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. www.te-light.bg е уеб сайт за електронна търговия в Български лева в Европейски съюз, а публикуването на този уеб сайт е публична покана за сключване на договор за покупка на стоки от Максиам ЕООД. Договорът се сключва с Потребителя чрез изпращане на заявление от него под формата на поръчка за покупка, направена през www.te-light.bg , която се приема и потвърждава от Максиам ЕООД по телефон или имейл.

Чл. 2. Настоящите Условия са предназначени за регулиране на отношенията между Максиам ЕООД. Дан. Номер BG203193987, регистрирана в България, град София, община Столична, с адрес Младост1, бл.54, вх.В, ап.38, представлявано от Михаил Паскалев-мениджър, наричано по-долу за краткост Доставчик, и Потребителите на електронния магазин www.te-light.bg

Потребител според настоящите Условия е всяко физическо или юридическо лице, което посещава и използва уеб сайта за покупка на стоки, които се предлагат в онлайн магазина.

Чл. 3. Предмет на продажбата са стоки, които се предлагат на уеб сайта по време на пускане на заявлението за покупка от клиенти, които посочат, че са на разположение. Стоките, които са предмет на продажба през сайта, са описани в него по вид и технически характеристики.

Чл.4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на потребителите съгласно закона и възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ

Чл. 5. Информация, която се предоставя съгласно изискванията на Закона за електронна търговия и на Закона за защита на потребителите:

1. Име на Доставчика: Максиам ЕООД.;

2. Седалище и адрес на управление: България, София, Младост 1, Бл. 54

3. Адрес за упражняване на дейността: България, София 1784

4. Детайли: България, София, Младост 1, Бл. 54, Тел.: 0885 445490, имейл: office@te-light.bg ;

5. Вписване в публичните регистри:

Уникален идентификационен код ЕИК 203193987;

6. Регистрация по ДДС № BG BG203193987;

7. Органи за надзор:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София, бул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,

тел.: 02/91-53-515, 02/91-53-519

Факс: 02/91-53-525

Имейл: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6

Тел.: 02/980 25 24

Факс: 02/988 42 18

Имейл: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. Витоша № 18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Имейл: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

8. Основни характеристики на стоките: характеристиките на стоките са посочени на страницата за всеки продукт;

Цена на стоките или услугите (включително всички данъци): цената на стоките е посочена под всеки артикул.

-Цената е посочена в лева и в нея е включен ДДС при регистрирани или не регистрирани частни лица.

10. Стойност на разходите, свързани с доставката на поръчаните артикули (пощенски разноски и разноски за превоз): разходите за доставка на поръчаните стоки са описани в Раздел VI.

Стойността на транспортни разходи, които се поемат от потребителите (за отказване и замяна на поръчки и други подобни случаи са подробно описани в Раздел V и Раздел VIII.

11. Случаи, при които сумата на използване на средства за далечна комуникация се изчислява по различен начин в сравнение с обичайната тарифа: Максиам ЕООД не начислява допълнителна сума за средствата за комуникация с фирмата;

12. Условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която търговецът се задължава да достави стоките или да извърши услугите са уредени в Раздели IV, V и VI;

13. Период, в който офертата и цената остават валидни: за двете страни са задължителни цените, които са посочени в онлайн магазина по време на подаване на заявлението;

14. Срок на договора:  

Максиам ЕООД не предлага договори за постоянна или временна доставка на стоки или услуги.

15. Потребителят има право на рекламации на закупените стоки. Условията за упражняване на правото на рекламация са описани в Раздел VIII;

15. Всеки потребител има право на отказ от договора като условията, срокът и начинът за неговото упражняване са уредени в Раздел VIII;

16. При отказ от договора потребителите поемат за своя сметка разходите за връщане на стоките в размер на разходите извършени за осъществяване на доставката на отказаните стоки;

17. Потребителите губят правото на отказ от договора в случаите подробно уредени в Раздел VIII;

18. Гаранцията на стоките е предоставената гаранция от производителя на съответните стоки. Условията и сроковете на гаранцията се определят с договора за продажба.

 III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

A) Права и задължения на Потребителя:

Чл. 6. (1) Клиентът има право да:

– прегледа продуктите, техните особености, цени и условия на доставка;

– да поръча стоки от електронния магазин www.te-light.bg  съгласно реда, посочен в настоящите Условия;

– да получи поръчаните стоки/стока на посочения адрес за доставка след предварително потвърждение по телефон и/или имейл от представител на Максиам ЕООД.;

– да получи подробна фактура/разписка за направените от него покупки, съдържаща информация за всички стоки – размер, технически характеристики, цвят, брой, единична цена за всеки продукт, обща дължима сума, идентичност на доставчика, включително адрес, телефон и други данни за контакт;

– да получи информация за статуса на поръчката;

– да получи в писмен вид информацията съгласно чл. 54 от Закона за защита на потребителите при доставка на стоките.

 (2) Потребителят се ползва с всички други права, предоставени съгласно Закона за защита на потребителите.

(3) Потребителят няма право да използва уеб сайта, за да изпраща съдържание, което е противозаконно, неистинско, подвеждащо, заплашително, провокативно, оскърбително, клеветническо, неприлично, порнографско, религиозно, което представлява тормоз или материали, които предразполагат към поведение, което би било считано за криминално престъпление и може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин може да наруши закона или морала. В случай че Клиентът не се съобрази с това задължение, той носи пълна отговорност за всякакви щети, нанесени на Максиам ЕООД.

Чл. 7. Потребителят поема пълна отговорност за защита на своето потребителско име и парола и за всички действия, предприети от него или трета страна във връзка с тях.

Чл. 8. Потребителят се задължава:

– да осигури вярна и точна информация за пълното си име, точния адрес за доставка, телефонен номер и имейл адрес;

– да заплати поръчаните стоки, посочени в информацията за създаване и потвърждаване на поръчката;

– да осигури условия стоките да бъдат доставени на посочения адрес;

– да заплати транспортните разходи за доставка на закупените стоки, които са на стойност по-ниска от петдесет лева с ДДС;

B) Права и задължения на Максиам ЕООД.:

Чл. 9. Maxiam Ltd. има правото:

– да получи всички дължими суми за покупката на стоки и тяхната доставка;

– да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени по всяко време без уведомление;

– да получи от Потребителя следната информация: име (за физически лица и фамилия; за юридически лица и еднолични търговци – име на фирмата, данъчен номер), адрес, телефонен номер и имейл адрес;

– да изпрати на Потребителя за бързо съгласие от негова страна по пощата, по телефон, чрез текстови съобщения (sms, имейл или други начини на комуникация) или чрез други средства за целево рекламиране информация за текущи промоции и специални предложения за нови продукти и всякаква друга информация, която може да го засяга като клиент;

-В случай на отказ от страна на потребителите Максиам ЕООД. може да задържи плащането на сумите на потребителя, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

– да събира и използва информация относно клиентите си, за да подобри качеството на стоките и услугите и за да отговори на нуждите на потребителите, както и за да проучи доколко те са доволни от закупените стоки и качеството на предлаганите услуги;

– да прекрати достъпа на потребителя до сайта по преценка на Максиам ЕООД. по всяко време без уведомление до Потребителя, когато последният използва сайта в нарушение на настоящите Общи условия.

Чл. 10. Максиам ЕООД гарантира доставката на изцяло нови продукти.

Чл. 11. Максиам ЕООД се задължава:

– да прехвърли на Потребителя собствеността на поръчаните от него стоки;

– да достави на Потребителя поръчаните продукти в срок и съгласно условията за доставка, посочени в уеб сайта и настоящите Условия;

- да заплати транспортните разходи за връщане на получените стоки при упражняване правото на отказ от доставката от страна на потребителите;

IV. ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБИ

Чл. 12. (1) Потребителят сключва договор за продажба на стоки от www.te-light.bg, като използва интерфейса на Доставчика, достъпен на самия сайт.

(2) Съгласно сключения с Потребителя договор за покупка Изпълнителят доставя и прехвърля собствеността на поръчаните през интерфейса стоки на Потребителя.

(3) Потрбителят заплаща на Изпълнителя сумата на доставените стоки съгласно условията, посочени на страница www.te-light.bg, настоящите Общи условия и конкретния договор за доставка.

(4) Доставчикът доставя поръчаните от Потребителя стоки съгласно условията, определени от Доставчика на сайта www.te-light.bg, настоящите Общи условия и конкретния договор за доставка.

Чл. 13. (1) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договор за доставка могат да бъдат направени по електронен път чрез електронни заявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и изявление по смисъла на чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Приема се, че електронните декларации от потребители на сайта са направени от лица, посочени в данните, предоставени от Потребителя по време на регистрация, ако последният е попълнил правилното потребителско име и парола.

Чл. 14. (1) Доставчикът и Потребителят подписват отделни договори за покупката на стоки, посочени от Потребителя, независимо от избраното от него електронно приложение и списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да достави заедно стоки, които са поръчани с отделни договори за покупко-продажба.

(3) Правата на Потребителя във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за доставка.

Чл. 15. При упражняване на права съгласно договора за доставка, Потребителят се задължава да посочи ясно и недвусмислено съответния договор и стоките, спрямо които се упражняват правата.

Чл. 16. Потребителят заплаща цената за отделните договори за доставка еднократно при поръчване на стоките.

Чл. 17. Купуването на стоки от онлайн магазина е достъпно за Потребители, които са регистрирани като потребители в сайта, както и за потребители, които веднъж са попълнили данни при поръчка.

A) Регистрация на потребител:

 Чл. 18. Регистрацията в сайта е безплатна и предоставя възможност на Потребителите да не въвеждат лични данни при всяка покупка, както и да се възползват от ценовото предимство за различните потребителски групи. Потребителските групи са обозначени общо за всички партньори и потребители на онлайн магазина. Използват се за едновременно обслужване на всички потребители, но с различни цени за различните групи –потребители на дребно, търговци на едро и други контрагенти. Право на www.te-light.bg е да премести всеки регистриран потребител в групата, към която принадлежи. Цените за определена потребителски група не са достъпни за други потребителски групи.

За да се регистрира в уеб сайта www.te-light.bg, Потребителят трябва да попълни онлайн регистрационна форма. Потребителят се задължава да предостави пълни, верни и точни данни. При предоставянето на невярна или непълна информация Максиам ЕООД не носи отговорност и има правото да прекрати доставката на поръчката и без уведомление да прекрати регистрацията на потребителя.

Чл. 19. При регистрация Потребителят трябва да спази следните стъпки:

1. Избиране на бутон „Регистрация“;

2. Въвеждане на лични данни и данни за контакт и адрес на плащане;

3. Въвеждане на данни за доставка или поставяне на отметка на бутона за потвърждение, че тези данни съвпадат с данните за контакт и адрес на плащане;

Чл. 20. (1) След като Потребителят получи указания на посочения имейл адрес за потвърждение на регистрацията, потребителско име и парола, му се осигурява достъп до услугите на електронен каталог.

(2) Потребителят се задължава да поддържа потребителско име и парола и носи пълна отговорност за всички дейности, които се извършват с тях.

В случай на загубена (забравена) парола Максиам ЕООД изпраща нова парола на потребителския имейл.

Чл. 21. (1) Клиент, който се е регистрирал в сайта за електронна търговия www.te-light.bg, има право да влиза в акаунта си с потребителското име и парола, въведени при регистрацията.

(2) Чрез връзка в менюто „Редактиране на профил“ Потребителят има възможност да редактира личната си информация, да промени паролата си и адреса за доставка. Сайтът не позволява промяна на имейл адреса на Потребителя. При необходимост промяната на имейл адреса на Потребителя се извършва с нова регистрация.

B) сключване на договор при налична регистрация:

Чл. 22. (1) Процедурата за сключване на договор е стандартна и преминава през следните етапи:

1. Преглеждане на стоките: Потребителят влиза в акаунта си чрез въвеждане на своето потребителско име и парола и избира продукта, който желае да поръча.

2. Чрез натискане на бутона „Закупуване“ избраните от Потребителя продукти ще се появят в потребителската количка. Могат да се добавят неограничен брой продукти и да се премахват тези, от които Потребителят се отказва.

3. При избиране на бутона „Напазарувани продукти“ Потребителят вижда избраните продукти със снимка, и основните характеристики и име на продукта, поръчано количество, единична цена и обща сума. След влизане в потребителския профил Потребителят може да промени количеството на избрания продукт или да го изтрие от количката, ако желае да оттегли поръчката за него.

4. Адрес за плащане и доставка: В случай на предоставяне на данни на регистрираните потребители преди изтичане на срока на договора клиентите имат възможност да коригират данните чрез премахване на отметката от бутона под „Адрес за доставка“ и могат да въведат нови, актуални данни. След това се щраква върху „Следваща стъпка“, за да се продължи с избор на метод на плащане.

5. Метод на плащане и доставка: Артикули в потребителската количка, които все още не са поръчани. Когато Потребителят реши, че е готов с избора си и всичко, което желае да поръча, е в клиентската количка, трябва да се посочи избрания метод на плащане чрез отметка на съответния бутон. След това се щраква върху „Следваща стъпка“, за да се продължи с преглед на договора.

6. Преглед на договора: След приключване на поръчката се отваря нов прозорец, на който излизат посочените от клиента адрес за доставка и метод на плащане, както и сумата, разходите и начина на доставка на избраните артикули. С отметка на бутона „Направи поръчка“ Потребителят потвърждава, че е прочел и приел условията на договора за доставка, както и, че е запознат и е съгласен със задължението за плащане на цената по договора

7. Процедурата приключва чрез щракване върху „Финализиране на поръчката“. Оттук, в зависимост от избрания метод на плащане, Потребителят преминава към системата за плащане и/или договорът е финализиран. На екрана излиза проформа фактура с всички данни и реквизити, която може да се отпечата по желание на Потребителя чрез бутона „Печат“.

(2) Подробна информация за потребителската поръчка се получава от Потребителя на посочения от него имейл адрес. Системата генерира автоматично номер на поръчката, който се посочва в имейла й, чрез който Потребителят може да следи на какъв етап е изпълнението на договора.

(3) При посочен от Потребителя в хода на изпълнение на договора непълен, неточен или погрешен адрес или телефонен номер, поръчката се счита за невалидна и Максиам ЕООД се освобождава от задължението да я изпълни.

B) сключване на договор от нерегистриран потребител:

Чл. 23 (1) Процедурата за сключване на договор е стандартна и преминава през следните етапи:

1. Преглеждане на стоките: Потребителят влиза в акаунта си чрез въвеждане на своето потребителско име и парола и избира продукта, който желае да поръча.

2. Чрез натискане на бутона „Закупуване“ избраните от Потребителя продукти ще се появят в потребителската количка. Могат да се добавят неограничен брой продукти и да се премахват тези, от които Потребителят се отказва.

3. При избиране на бутона „Напазарувани продукти“ Потребителят вижда избраните продукти със снимка, име на продукта, поръчано количество, единична цена и обща сума. След влизане в потребителския профил Потребителят може да промени количеството на избрания продукт или да го изтрие от количката, ако желае да оттегли поръчката за него.

4. Адрес за плащане и доставка: Преди приключване на поръчките потребитеите трябва да въведат поръчката, чрез която единствено се регистрира самата поръчка. Въвежда се имейл адрес, парола и код за защита, щраква се върху „Регистрация“, при което Потребителят се отвежда до страницата за плащане и доставка. След това се щраква върху „Следваща стъпка“, за да се продължи с избор на метод на плащане.

5. Метод на плащане и доставка: Артикули в потребителската количка, които все още не са поръчани. Когато Потребителят реши, че е готов с избора си и всичко, което желае да поръча, е в клиентската количка, трябва да се посочи избрания метод на плащане чрез отметка на съответния бутон. След това се щраква върху „Следваща стъпка“, за да се продължи с преглед на договора.

6. Преглед на договора: След приключване на поръчката се отваря нов прозорец, на който излизат посочените от потребителя адрес за доставка и метод на плащане, както и сумата, разходите и начина на доставка на избраните артикули. С отметка на бутона „Направи поръчка“, Потребителят потвърждава, че е прочел и приел условията на договора за доставка, както и, че е запознат и е съгласен със задължението за плащане на цената по договора.

7. Процедурата приключва чрез щракване върху „Финализиране на поръчката“. Оттук, в зависимост от избрания метод на плащане, Потребителят преминава към системата за плащане и/или договорът е финализиран. На екрана излиза проформа фактура с всички данни и реквизити, която може да се отпечата по желание на Потребителя чрез бутона „Печат“.

 (2) Подробна информация за потребителската поръчка се получава от Потребителя на посочения от него имейл адрес. Системата генерира автоматично номер на поръчката, който се посочва в имейла и с помощта на който Потребителят може да следи на какъв етап е изпълнението на договора.

(3) При посочен от Потребителя в хода на изпълнение на договора непълен, неточен или погрешен адрес или телефонен номер поръчката се счита за невалидна и Максиам ЕООД се освобождава от задължение да я изпълни.

V. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 24. (1) Всички цени на стоките в онлайн магазина са в български ЛЕВА. Цените на стоките са окончателни, валидни са за деня на поръчката и включват ДДС при регистрирани или не регистрирани в сайта физически лица, но не включват цена за доставка.

- За регистрирани или не регистрирани в сайта Юридически лица, всички продукти в сайта се виждат в лева без ДДС, но не включват цена за доставка.

(2) Цената на отделните продукти е налична на всяка страница, където те присъстват, независимо от описанието им.

(3) Цената за доставка се определя, съгласно Раздел VI от настоящите Общи условия.

Чл. 25. Плащането на поръчката се извършва по един от следните начини:

  • 1. Чрез банков трансфер: Ако плащането е чрез банков трансфер, Потребителят трябва да нареди плащане към следната сметка на
  • Максиам EООД
    Банка:Уникредит Булбанк
    IBAN:BG13UNCR70001522027127
    Банков код SWIFT/ BIC: UNCRBGSF
  • нареждането за плащане трябва да са посочени номера на поръчката, датата, на която е направена, и общата дължима сума.

2. Чрез дебитна/кредитна карта през виртуален ПОС терминал (онлайн плащане):

 - Чрез система за плащане PayPal

a) банкови карти Borika, MasterCard и Visa, с които може да се извършва онлайн плащане. Трябва да се уверим, че картата е отворена за транзакции по интернет.

b) Защитата при предоставянето и преноса на картови данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за кодиране на връзката между нашия сървър и страницата за плащане на обслужващата ни банка.

Автентичността на картата се проверява чрез предоставяне на код за защита (CVV2)

В допълнение, за да бъде идентифициран Потребителят като картодържател, сървърът за сметки за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа системи за установяване на автентичността на международните картови организации – проверени от VISA и MasterCard SecureCode, ако Потребителят е регистриран да ги използва.

v) Данните, които трябва да се попълнят при картово плащане, са:

– данни за картата (номер, дата на валидност, трицифрен код за защита, име на картодържателя, адрес)

– установяване на автентичността на данните – за да бъде идентифициран Потребителят като картодържател, сървърът за сметки за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа системи за установяване на автентичността на международните картови организации – проверени от VISA и MasterCard SecureCode. Ако Потребителят има регистрация за тези средства за защита при своята банка-издател, на екрана ще се появи страница, където трябва да се въведе парола за установяване на автентичността.

– данни за поръчката: номер, дата, одобрение и обща дължима сума.

ВАЖНО: Максиам ЕООД не събира картови данни и като търговец няма достъп до тях. Достъп до картовите данни има единствено обслужващата ни банка.

e) Валутата на транзакцията (която излиза в страницата за плащане при покупка) е български ЛЕВА. Ако при плащане с карта през виртуален ПОС терминал Потребителят депозира сума, равностойна на стойността на поръчката, и след като депозитната транзакция е потвърдена, ще бъде извършена доставка на поръчаните стоки и услуги.

Чл. 26. Срокът за доставка започва да тече от първия работен ден след получаване на дължимата сума по сметката на Максиам ЕООД.

Чл. 27. Потребителят заплаща на Доставчика цената на поръчаните стоки и разходите за доставката, преди осъществяване на доставката.

Промяна на обявените онлайн цени:

Чл. 28. (1) В случай на промяна на цените, публикувани на сайта, промяната се отразява по ясен за Потребителя начин, като старата цена за съответния артикул се зачертава, а новата се посочва ясно и отчетливо.

(2) Промяна в цената на стоките не засяга вече сключени договори.

(3) При намаляване на цената на продукта, освен ако няма описание на нова и стара цена, сайтът спазва условията за намалената цена и периода, за който тя е валидна.

VI. ДОСТАВКА

Чл. 29. Поръчаните стоки от онлайн магазина се доставят от куриер на адреса, посочен в заявката.

Чл. 30. (1) Цената на продуктите не включва сумата за доставка. Разходите за доставка на един артикул или група артикули, които могат да бъдат доставени заедно, се определят съгласно условията описани в „условията за доставка“, посочени на страница www.te-light.bg

(2) Разходите за доставка се заплащат заедно със сумата на поръчаните от Потребителя стоки.

Чл. 31. Доставката ще бъде извършена в срок до 5 работни дни, считано от първия работен ден от датата на изплащане на цената на стоките за сметка на Максиам ЕООД.

Чл. 32. Доставчикът има правото да достави стоките съгласно инструкциите за доставка на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването от името на Потребителя и подписва придружаващите документи.

Чл. 33. Ако Потребителят не осигури условия за приемане на стоките или не се намира на посочения адрес в предварително уговорения срок, Максиам ЕООД ще бъде освободен от задължението да достави стоките, като разходите за изпращане и връщане на стоките, предмет на доставката ще бъде за сметка на Потребителя, макар и последният да не ги е получил.

Чл. 34. Доставки не се извършват през почивни дни и на официални празници.

Чл. 35. При получаване на стоките на Потребителят се предоставят следните документи: оригинална данъчна фактура, разписка за опаковане, информация за разходите за доставката.

Чл. 36. (1) Потребителят трябва да провери стоките при получаване на доставката и да уведоми Доставчика незабавно, ако продуктът не отговаря на поръчката.

(2) Ако Потребителят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, се счита, че продуктът отговаря на поръчката, като не се взимат предвид дефекти, които могат да се появят на по-късен етап.

(3) В случай на упражняване на правото за отказ на доставката съгласно ал. 1 разходите за връщане на стоките се поемат от Потребителя.

Чл. 37. (1) Ако Изпълнителят не може да изпълни договора в срок, тъй като поръчаните стоки не са в наличност, той следва да уведоми Потребителя. Изпълнителят може да предложи по-дълъг срок за доставка, ако Потребителят се съгласи поръчката да бъде изпълнена при тези условия.

(2) В случаите по ал. 1 Изпълнителят има право, със съгласието на Потребителя да достави стоки от същия вид, със същото качество и цена, ако клиентът има интерес от изпълнението при условията на по-дълъг срок, и изрично и в писмен вид заяви това пред Изпълнителя, като се споразумеят за този срок за доставка. 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 38. Договорът се прекратява в следните случаи:

– при изпълнение на поетите задължения на всяка от страните;

– при взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

– при обективна невъзможност на която и да е от страните да изпълни задълженията си по договора;

- при упражняване право на отказ от договора и след изпълнение на насрещните задължения на страните, възникнали в резултат на упражняване на правото на отказ от Потребителя;

– при други случаи, предвидени в закона.

VIII. ОТКАЗ И ПРАВО НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНИТЕ СУМИ

A) Отказ от договора

Чл. 39. (1) Потребителят има право да се откаже от договора в рамките на 14 дни без посочване на причина за това.Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата, на която:

а)сте получил стоката или Ваш представител като трета страна, различна от куриера, е разполагал със стоките;

б)когато са поръчани много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя е приело последната стока;

в) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

(2) За да упражните правото си на отказ от договора, трябва да се свържете с нас (Максиам ЕООД, 1220 София, България, Младост1, бл.54, вх.В, ап.38 или на имейл: , или на телефони+359 885 445490) (напр. чрез изпращане на ясно изявление по пощата или имейл), за да ни информирате за решението си да се оттеглите от договора. Може да използвате прикачения формуляр на образец за отказ, който е Приложение № 1, което е неразделна част от настоящите Общи условия, който обаче не е задължителен. За да спазите срока, в който можете да се откажете от покупката, е достатъчно да изпратите съобщението за оттегляне преди крайния срок, в който можете да упражните правото на оттегляне.

(3) В посочените в ал. 1 и ал. 2 случаи ние незабавно ще Ви изпратим потвърждение за получаване на отказа на посочения от Вас имейл при регистрацията Ви.

(4) Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора се носи от потребителя.

 

Чл. 40. Последствия от отказа

(1)   Ако Потребителят се откажете от договора, ние ще върнем всички суми, които сме получили от него, без разходите за доставка, и те ще бъдат изплатени обратно веднага най-късно до 14 дни, считано от датата, на която сме получили уведомлението Ви за отказ от договора.

(2)   За връщане на сумите използваме същия метод на плащане, който Вие сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако не сте изразили изрично съгласие за друг метод.

(3)   Изпълнителят може да задържи плащането, докато не получи стоките обратно или докато Потребителят не докажете, че ги е изпратил, като се взима предвид събитието, което настъпи първо.

(4)   Независимо от случая трябва да върнете стоките бързо и не по-късно от 14-ия ден, след като сте заявили оттегляне на:

Максиам ЕООД, 1220 София, България, Младост1, бл.54, вх.В, ап.38 или на друг адрес изрично посочен от :Максиам ЕООД, имейл: office@te-light.bg, чрез изпращане на формуляр на образец за отказ, който е Приложение № 1, което е неразделна част от настоящите Общи условия;

(5)   Крайият срок се счита за спазен, ако сте изпратили стоките до 14-ия ден.

(6)   Потребителят поема преките разходи за връщане на стоките.

(7)   Потребителите са длъжни да не предприемат действия при възникнали дефекти по стоките, ако тези дефекти са свързани с естеството, характеристиките и функционирането на стоките.

Чл. 41. Право на отказ не се упражнява: Ако покупката е направена от Потребител - юридическо лице, както и за стоки, които са произведени според изискванията на Потребителя – физическо лице или са направени по специална поръчка, за да отговорят на лични нужди.

 

Замяна на стоки преди тяхната доставка

 

Чл. 42. (1) В случай че Потребителят желае да  замени поръчан продукт, той трябва да информира Максиам ЕООД възможно най-бързо (не по-късно от 6 часа след поръчката) по телефона +359 885 445490 и да потвърди желанието си в писмена форма по имейл на office@te-light.bg. Потребителят трябва да посочи номера на поръчката, която ще бъде коригирана.  

(2) В случай на замяна на определена стока по конкретна поръчка съгласно договора за продажба Максиам ЕООД се задължава да възстанови платената сума от Потребителя в рамките на 14 работни дни, ако заменените артикули са с по-ниска цена от новозаявените на тяхно място.

(3) Потребителят заплаща разликата в стойностите между заменените стоки и новопоръчаните, ако има такава, преди същите да му бъдат изпратени с куриер.

(4) Изпълнителят може да откаже замяната на стока, в случай, че същата вече е била изпратена с куриер до адреса на клиента, освен ако последният даде съгласие, че поема разходите за връщането й обратно на Изпълнителя за замяната й с друга стока.

Рекламации

Чл. 43. (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договора за продажба.

(2) При предявяване на рекламация от добросъвестен потребител, последният може да претендира за връщане на изплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договора за продажба, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт/поправка.

(3) Потребителят има право да предяви рекламация, ако дефектите не са резултат от негови неправилни действия и няма увреждане на стоките, причинено от неправилна употреба.

(4) При предявяване на рекламация Потребителят трябва да приложи документите, на които се основава претенцията: разписка или фактура, протоколи, актове или други документи, установяващи съответствие на стоките или услугите с договора за продажба, други документи, установяващи размера на претенцията.

(5) Потребителят може да предяви рекламация в сроковете, посочени в Закона за защита на потребителите. За потребители, които не са в качеството си на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат сроковете, посочени в Закона за задълженията и договорите.

(6) Транспортните разходи за връщане на артикула в случай на рекламация са за сметка на Максиам ЕООД.

IX. ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 44. (1) Изпълнителят взима мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за защита на личните данни на Потребителя, Доставчикът ще използва само имейл адреса, който е бил посочен от Потребителя в момента на регистрацията/подаването на поръчката. 

Чл. 45. (1) Във всеки момент Доставчикът има право да изиска от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/подаването на поръчката обстоятелства и лични данни.

Чл. 46. Всеки Потребител, чрез приемане на настоящите Условия, дава съгласие за събиране и обработване на личните му данни за търговски цели и се счита за уведомен съгласно Закона за защита на личните данни, че личните данни няма да се разкриват на друга страна, освен ако информацията не се изисква от оторизиран държавен орган съгласно законова процедура или ако Потребителят не е изразил изрично съгласие за това.

Чл. 47. Никаква част от тази информация, включително потребителски имейл адреси, няма да бъде използвана по никакъв начин за реклама пред трети страни. Въпреки това, в случай на неоторизирана намеса на трети страни, Максиам ЕООД не носи отговорност за защитата на личната информация, която се предава през уеб сайта.

Чл. 48. Потребителят не може да използва личната информация на някой друг (псевдоним, чужд адрес, имейл, нечия друга кредитна карта и т.н.). Всеки Потребител, който извърши подобно действие, ще бъде предаден на компетентните органи от Максиам ЕООД и ще му бъде наложено най-сериозното наказание според български ЛЕВАпейското и местното законодателство.

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 49. (1) Максиам ЕООД си запазва правото да променя едностранно по всяко време уеб сайта за електронна търговия www.te-light.bg и настоящите Условия за ползването му, като след промяната на настоящия документ ще се актуализира датата на публикуване.

(2) Задължение на Потребителя е да спазва актуалните условия за ползване, както и настоящите Условия, тъй като те са задължителни за него.

(3) Промяната в Условията не засяга отношенията между Потребителя и Максиам ЕООД., произтичащи във връзка с валидни договори, сключени преди промяната на Условията.

 

XI. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 50. Доставчикът не носи отговорност в случай на форсмажорни обстоятелства, непредвидени събития, проблеми с интернет, технически или други обективни пречки, включително разпореждания на компетентните власти.

Чл. 51. (1) Доставчикът не носи отговорност за материални или нематериални щети, които водят до пропуснати ползи или щети, причинени на Потребителя във връзка с използването или неизползването на www.te-light.bg и договорите за покупко-продажба с Изпълнителя, освен ако действията не са били умишлени или извършени при груба небрежност.

(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което www.te-light.bg не е достъпен поради наличието на форсмажорни обстоятелства.

Чл. 52. (1) Доставчикът не носи отговорност, ако при разбиване на защитата на оборудването се изгуби информация, разпространи се информация, осигури се достъп до информация, ограничи се достъпа до информация и други подобни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност, ако при предоставянето на достъп до информация съгласно договор за покупко-продажба се изгубят или изменят данни в резултат на фалшива легитимност на трета страна, която според обстоятелствата може да се приеме за Потребител.

Чл. 53. Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителят не е запознат с настоящите Общи условия.

Чл. 54. Потребителят разбира и приема факта, че Максиам ЕООД единствено предоставя услуги и не носи отговорност за каквито и да било пречки или технически проблеми, които пречат на използването на услугите поради недобро функциониране на компютрите и интернет.

Чл. 55. Максиам ЕООД. не носи отговорност за невярна информация от страна на производителя за характеристиките на стоките, които се предлагат онлайн.

Чл. 56. Уеб сайтът може да съдържа връзки към сайтовете на трети страни. Максиам ЕООД. не носи отговорност за съдържанието, правилата за поверителност и защитата на тези сайтове. Наличието на връзки към други уеб сайтове не означава, че Максиам ЕООД одобрява тези сайтове или информацията, която се съдържа в тях, както и продуктите или услугите, за които се отнася.

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 57. Цветовете на продуктите, изложени на сайта www.te-light.bg, зависят от настройките на Вашия монитор.

Чл. 58. Съдържанието на този уеб сайт и използваните от него технологии са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, графики и видеоклипове, качени на сайта, са собственост на Максиам ЕООД, освен ако изрично не е посочено друго. Употребата на който и да е от материалите, качени на сайта, е строго забранена. Нарушителите ще бъдат преследвани с цялата сила на закона.

Чл. 59. (1) Потребителят и Доставчикът защитават взаимно своите права и законни интереси, както и търговските тайни, които са им станали известни по време на изпълнение на договора и настоящите Условия.

(2) За срока на договора и след неговото изпълнение Потребителят и Доставчикът няма да разкриват публично разменените между тях писмени или устни съобщения. За публично разкриване се счита публикацията на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 60. В случай на конфликт между настоящите Условия и условията, посочени в специален договор между Доставчика и Потребителя, са валидни клаузите на специалния договор.

Чл. 61. Евентуална невалидност на някоя от наредбите на настоящите Условия не прави недействителен целия договор.

Чл. 62. Настоящите Условия са в съответствие със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни и текущото българско законодателство. Всички спорни въпроси във връзка с изпълнението и тълкуването на договора между Потребителя и Доставчика се разрешават според законите на Република България.

Неразделна част от настоящите общи условия са Приложение № 1 - формуляр на образец за отказ и Приложение № 2 указания за упражняване правото на отказ от договора.

Чл. 63. Настоящите Общи условия влизат в сила на 01.04.2015 г.

 

 

 

 

 

Приложение № 1


Формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

- До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

- Поръчано на*/получено на*

- Име на потребителя/ите

- Адрес на потребителя/ите

- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

- Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

 

 

 

 

Приложение № 2

 

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата:

 а) при договор за продажба: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.";

б) при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.";

            в) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт www.te-light.bg. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Очакваме да ни върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

-Вие ще трябва да поемете преките разходи по връщане на стоката

-Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките в следствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

 

Този сайт използва бисквитки, за да подобри вашето преживяване и да добави допълнителна функционалност. Научете повече.
x